• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Ledenvergadering - 27 januari 2019

Foto Cruquius Museum Haarlemmermeer

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zoals beschreven in onze statuten. De ledenvergadering is gepland voor 27 januari 2019.

De locatie is het Gemaal Cruquius, Cruquiusdijk 27, 2142 ER Cruquius.

Inschrijving voor de vergadering kan via het formulier.  Het is nu helaas niet meer mogelijk om te lunchen of het museum te bezoeken omdat we hiervoor de reservering per 21/1 hebben doorgegeven. (je bent dus te laat)

Programma:

 • 10:00 - Vanaf dit tijdstip welkom met koffie/thee/appelpunt
 • 10:30 - ALV
 • 13.00 - Lunch voor degenen die hiervoor gekozen hebben
 • 13:45 - Bezoek aan het museum voor degenen die hiervoor gekozen hebben

Agenda:

 1. Openingsrede door de voorzitter.
 2. Behandeling van de notulen van de vorige jaarvergadering, zie Lotus Letters februari 2018.
 3. Ingekomen stukken, afmeldingen.
 4. Verantwoording financiën, verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
 5. Begroting 2019.
 6. Programma 2019
 7. Leden, mutaties, stand van zaken.
 8. Clubblad Lotus Letters, adverteerders, bijdragen.
 9. Uitreiking prijzen; een prijs voor het beste artikel in Lotus Letters gedurende 2018 en de Maarten van Sten wisselbeker voor het clublid dat zich in 2018 bijzonder heeft ingezet voor de club.
 10. Website.
 11. Contributie 2019.
 12. Verkiezing bestuursleden. Aftredend en al dan niet herkiesbaar per 1-1-2019 zijn Jan-Bart Broertjes en Jack Enters. Er is een positie vacant, kandidaten vanuit het ledenbestand kunnen worden voorgedragen bij het secretariaat van de club tot 14 dagen voor de vergadering.
  De heer Harald Roossien heeft zich aangemeld.
 13. Door de leden ingebrachte agendapunten.
 14. Rondvraag.
 15. Sluiting door de voorzitter.