• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Ledenvergadering - 28 januari 2018

Leden vergaderingDe ledenvergadering is gepland voor 28 januari 2018 in het Healey museum, Bergseweg 28q, 3633AK Vreeland.

Jaarlijkse Algemene Ledenvergadering zoals beschreven in onze statuten.

Programma:

 • 11.15           vanaf dit tijdstip welkom met koffie/thee/appelpunt
 • 11.30           introductie door voorzitter en welkomstwoord door Hans van de Kerkhof
 • 12.00           ALV
 • 13.00           lunch voor degenen die hier voor gekozen hebben
 • Aansluitend museumbezoek, er wordt door het museum een vragenformulier uitgereikt, soort quiz, door het museum wordt een prijsje ter beschikking gesteld voor de winnaar.
 • 17.00           museum sluit, einde

Agenda:

 1. Openingsrede door de voorzitter.
 2. Behandeling van de notulen van de vorige jaarvergadering, zie pagina 11 van Lotus Letters februari 2017.
 3. Ingekomen stukken, afmeldingen.
 4. Verantwoording financiën, verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie.
 5. Begroting 2018.
 6. Programma 2018
 7. Leden, mutaties, stand van zaken.
 8. Clubblad Lotus Letters, adverteerders, bijdragen.
 9. Uitreiking prijzen; een prijs voor het beste artikel in Lotus Letters gedurende 2017 en de Maarten van Sten wisselbeker voor het clublid dat zich in 2017 bijzonder heeft ingezet voor de club.
 10. Website.
 11. Contributie 2018.
 12. Verkiezing bestuursleden. Aftredend en al dan niet herkiesbaar per 1-1-2018 zijn Ruud de Ridder en Willem van der Meijden. Aftredend en niet herkiesbaar per 1-1-2018 is Ronald Ringma. Kandidaten vanuit het ledenbestand kunnen worden voorgedragen bij het secretariaat van de club tot 14 dagen voor de vergadering.
 13. Door de leden ingebrachte agendapunten.
 14. Rondvraag.
 15. Sluiting door de voorzitter.